اگر بخواهید مذاکره  کنید ، باید با موضع قدرت بروید

اگر بخواهید مذاکره کنید ، باید با موضع قدرت بروید

من به آنها تذکر دادم که اگر بخواهید مذاکره [کنید]، باید با موضع قدرت بروید.مسامحه شد.


مطالب مرتبط