سقاخانه اسماعیل طلائی بیش از سه قرن است که در میان صحن انقلاب(کهنه) که می درخشد. سقاخانه‏ای که گنبدی طلایی روی آن ساخته شده و در زیر گنبد سنکاب بزرگ یک‌پارچه قرار دارد که وسط آن را خالی و در اطراف آن شیرهای بسیاری نصب کرده اند تا زائران از آن آبی بیاشامند.

معماری سقاخانه نادری
۲۰ دی ۱۳۹۶ 420 56 KB 16 0

معماری سقاخانه نادری

"آب"در میدان آفرینش نشانۀ حیات و رویش هستی و ذکر است و گاه روزنه ای رو به نیاز به محراب و منبع عشق. آنگاه که قطره ها به هم پیوندند تا جاری شوند و همراه با وزش نسیم، آرزوی زندگی و تعالی جوانه‌ها و دانه‌های تشنه را برآورده کنند و سرانجام در حرکتی معنادار به آسمان، این مبدا و مقصد تا همیشه، رجعت می کنند تا باران شوند و تا همیشه جاودان."آب" گاه عنصری مقدس است و شفای دردهای جسمانی و آرام بخش قلب های شکسته و روح های پریشان. فلسفۀ آب و جوانه ها، حکایت سقاخانه نادری و زائرانی که برای شفا و تازگی و طراوت جرعه ای از آن می نوشند و از برکت آن سهمی ببرند.

5a55facb02af0.jpg


5a55fae01ce1f.jpg


5a55fbd7d6487.jpg

5a55fbe7cc783.jpg

5a55fc0365d4d.jpg

سقاخانه اسماعیل طلائی بیش از سه قرن است که در میان صحن انقلاب(کهنه) که می درخشد. سقاخانه‏ای که گنبدی طلایی روی آن ساخته شده و در زیر گنبد سنکاب بزرگ یک‌پارچه قرار دارد که وسط آن را خالی و در اطراف آن شیرهای بسیاری نصب کرده اند تا زائران از آن آبی بیاشامند. در تاریخ پیدایش این سقاخانه می گویند در آن سال‌ها سنگاب یک پارچه آن، از سنگ مرمر اعلا با ظرفیت سه کر آب به دستور نادر شاه افشار از هرات به مشهد آورده شد و بعدها شخصی به نام اسماعیل خان بر فراز سنگاب، پوششی هشت ضلعی و سقفی گنبدی شکل ساخت و آن را طلاکاری کرد. نادرشاه هم مزرعه‏ای به نام "دهشک" وقف سقاخانه کرد تا صرف مخارج آن شود. این سقاخانه یک سنگ مرمر یکپارچه است و سه کر ظرفیت دارد. این بنا در اثر مرور زمان کهنه و فرسوده شده بود و در سال 1345 زمان نیابت تولیت باتمانقلیچ تخریب و از نو تجدید شد و به صورتی زیبا و مجلل درآمد. سقاخانه به شکل یک گل ساخته شده بود و در چهارطرف آن چهار حوض قرار داشت و دو آب باریکه از آن به خارج حرم امتداد داشــت. آب هایــی که با قاطر ها حمل می شــد، درون این حوض ها ریخته می شد تا به مصرف زائران برسد.این روند ادامه داشــت تا ســال 1330 کــه برای ایجاد محلــی برای وضوی زائران در محل های حوض ســابق، چهار حوض جدید نیز ساخته شد و چاهی برای این منظور در محوطه موزه نیز در نظرگرفتند. با لوله کشی از این چاه و نصب شیرها، حوض ها همیشه پرآب بودند.سقاخانه نادری روی هشت پایه قرار دارد و پوششی به شکل گنبد دارد که سراسرآن طلاکاری شده است. فاصله بین اضلاع از هر طرف 61 / 4 متر، ازاره هر پایه تا ارتفاع 29 / 1 متر سنگ مرمر، از بالای ازاره تا ارتفاع 70 / 1 متر کاشی‏کاری از بالای کاشی‏کاری تا زیر پوشش به ارتفاع 20 / 2 متر طلاکاری ارتفاع گنبد 88 / 1 متر کل ارتفاع سقاخانه از سطح زمین تا نوک گنبد 44 / 6 متر است. درون سقاخانه زیر پوشــش با خشــت‌های مطلا دورتا دور تزئین شــده به اســماءاﷲ است.


5a55fc2c725b1.jpg


5a56008397eca.jpg


مطالب مرتبط