جدول پخش تلویزیون اینترنتی رضوی

عنوان برنامه توضیحات برنامه شروع برنامه پایان برنامه
مناجات خوانی - سعید حدادیان
مناجات خوانی - سعید حدادیان پخش زنده
مناجات خوانی توسط آقای سعید حدادیان ساعت 03:15 از رواق بزرگ امام خمینی (ره)
03:15 04:45
اذان صبح و اقامه نماز جماعت
اذان صبح و اقامه نماز جماعت پخش زنده
اذان صبح به افق مشهد مقدس ساعت 05:02:23 و اقامه نماز جماعت صبح به امامت حجة الاسلام حسینی ایازی از رواق بزرگ امام خمینی (ره)
05:02 05:20
زیارت امین الله
زیارت امین الله پخش زنده
قرائت زیارت امین الله بعد از اقامه نماز جماعت صبح از رواق بزرگ امام خمینی (ره)
05:20 05:40
ترتیل نیم جزء از قرآن کریم
ترتیل نیم جزء از قرآن کریم پخش زنده
ترتیل نیم جزء از قرآن کریم توسط قاریان ممتاز کشوری و تفسیر آیات قرائت شده ساعت 05:40 از رواق بزرگ امام خمینی (ره)
05:40 06:30
آیه های آسمانی
آیه های آسمانی 
قرائت قرآن کریم به مدت 5 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
07:05 07:10
قرائت دعای عهد - محسن فرهمند
قرائت دعای عهد - محسن فرهمند 
قرائت دعای عهد با نوای آقای محسن فرهمند آزاد به مدت 10 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
07:10 07:20
مستند سیاق
مستند سیاق 
فیلم مستند سیاق به مدت 60 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
07:20 08:20
دین نشاط زندگی - حجة الاسلام مرویان حسینی
دین نشاط زندگی - حجة الاسلام مرویان حسینی 
دین نشاط زندگی - سخنرانی با موضوع جایگاه تشویق و تنبیه در تربیت دینی توسط حجة الاسلام مرویان حسینی به مدت 75 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
08:20 09:35
مستند در این قطعه از بهشت
مستند در این قطعه از بهشت 
فیلم مستند در این قطعه از بهشت به مدت 35 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
09:35 10:10
دعای عالیة المضامین - محمود کریمی
دعای عالیة المضامین - محمود کریمی 
قرائت دعای عالیة المضامین با نوای آقای محمود کریمی به مدت 70 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
10:10 11:20
اذان ظهر و اقامه نماز جماعت
اذان ظهر و اقامه نماز جماعت پخش زنده
اذان ظهر به افق مشهد مقدس ساعت 12:37:27 و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حجة الاسلام حسینی ایازی از رواق بزرگ امام خمینی (ره)
12:37 13:10
زیارت امین الله
زیارت امین الله پخش زنده
قرائت زیارت امین الله بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر از رواق بزرگ امام خمینی (ره)
13:10 13:30
آیه های آسمانی
آیه های آسمانی بازپخش
قرائت قرآن کریم به مدت 5 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
14:15 14:20
قرائت دعای عهد - محسن فرهمند
قرائت دعای عهد - محسن فرهمند بازپخش
قرائت دعای عهد با نوای آقای محسن فرهمند آزاد به مدت 10 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
14:20 14:30
مستند سیاق
مستند سیاق بازپخش
فیلم مستند سیاق به مدت 60 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
14:30 15:30
دین نشاط زندگی - حجة الاسلام مرویان حسینی
دین نشاط زندگی - حجة الاسلام مرویان حسینی بازپخش
دین نشاط زندگی - سخنرانی با موضوع جایگاه تشویق و تنبیه در تربیت دینی توسط حجة الاسلام مرویان حسینی به مدت 75 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
15:30 16:45
مستند در این قطعه از بهشت
مستند در این قطعه از بهشت بازپخش
فیلم مستند در این قطعه از بهشت به مدت 35 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی
16:45 17:20
اذان مغرب و اقامه نماز جماعت
اذان مغرب و اقامه نماز جماعت پخش زنده
اذان مغرب به افق مشهد مقدس ساعت 19:05:43 و اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حجة الاسلام حسینی ایازی از رواق بزرگ امام خمینی (ره)
19:05 19:40
زیارت امین الله
زیارت امین الله پخش زنده
قرائت زیارت امین الله بعد از اقامه نماز جماعت مغرب عشاء ازرواق بزرگ امام خمینی (ره)
19:40 20:00